VERSLAG VAN DE BUURTSCHAP NIETAP/TERHEIJL
OVER HET JAAR 2018-2019

 

Op 6 november werd de laatste hand gelegd aan de bestrating van de Harke Kuipersweg, en werd deze straat met stille trom opengesteld. De officiële opening zal in de loop van het komende jaar plaatsvinden. Met de openstelling was de bouw van het nieuwe woonwijkje op het terrein van het voormalige pension Delbrugge/café Bulthuis voltooid. In de loop van het jaar verrezen op het terrein elf woningen. De eersten werden in augustus door de nieuwe inwoners van Nietap betrokken.
Voor het aansluitende terrein Thedema binnen en rondom de gracht, wordt door onder andere projectontwikkelaar Heijmans en de stichting Woonborg een plan gemaakt, waarvan het eerste schetsontwerp binnenkort aan het bestuur wordt voorgelegd. Woonborg heeft het plan om naast de Thedemaborg een appartementencomplex met 12 wooneenheden te bouwen. Uit een gehouden enquête onder de inwoners van Nietap en Terheijl blijkt dat hiervoor grote belangstelling bestaat.

Voor het uiterste zuiden van de Buurtschap, bij Terheijl dus, worden ook plannen gemaakt of zijn die reeds in uitvoering. Aan de westkant bij Oostindie langs de voormalige Drentse Wijk wordt binnenkort gestart met de bouw van drie woningen in het kader van bestemmingsplan Programma Terheijl. Aan de oostkant maakt ontwikkelaar Zuidersma een  plan dat Zuidpoort heet. Binnen het gebied dat nog bij Terheijl hoort, wil Zuidersma een landgoed stichten. Ter hoogte van de plek waar nu zijn fouragebedrijf staat, wil hij een lint van woningen bouwen die aansluit op de wijk Vijfde Verloting.
Voor het kunstproject Allemansgoed Terheijl zijn inmiddels ontwerpen gemaakt voor de objecten die in het landschap zullen worden geplaatst. Bij de ingangen van Terheijl, zoals de Scheperij en de Tautenburgsingel, is het bedoeling zuilen te plaatsen. Deze zuilen worden gemaakt van stenen die gebakken zijn van klei uit Terheijl. Door het gebied heen worden veldpalen van hetzelfde materiaal geplaatst, die grenzen markeren waar de bodemsamen- stelling verandert. Het bijzondere van Terheijl is namelijk dat hier zoveel bijzondere bodemsoorten  zo dicht bij elkaar voorkomen, zoals potklei, keileem en diverse soorten zand.
In het kader van het project Landgoed Terheijl werd het Natuurschoonbos onder leiding van de Vereniging Natuurschoon grondig aangepakt. Er werd onder meer drastisch gedund, de goudvisvijver werd uitgediept, bij het Vagevuur werd een vlonder aangelegd en veel paden werden beter begaanbaar gemaakt.
Dit jaar is door de gemeenten Noordenveld en Leek gewerkt aan een plan voor de herinrichting van de groene dorpsrand Oostindie/ Terheijl. Het gaat daarbij vooral om de herinrichting van de weg Oostindie vanaf de Roomsterweg tot aan de driesprong bij de Oostindischewijk. Deze weg is de grens tussen Terheijl en nieuwbouwwijk Oostindie. Het bestuur bezocht een inloopavond die op 4 juli over dit plan werd georganiseerd.

Voor de invulling van de driehoek Leek-Nietap-Terheijl, ook bekend als de groene oksel, zijn de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier (voorheen gemeente Leek) in overleg. Na een werksessie hierover op 13 december, waarbij ook de Buurtschap aanwezig was, kreeg het bestuur de indruk dat dit overleg vooral bedoeld is om het parkeerprobleem van Leek op te lossen. Deze driehoek is ook in beeld als nieuwe locatie voor nieuwbouw voor o.b.s. De Flint. Tijdens de bijeenkomst op 13 december werd echter nadrukkelijk gesteld dat hierover nog niets vaststaat en dat voor nieuwbouw ook nog de huidige locatie in beeld is.

Mede op verzoek van de Buurtschap is dit jaar de kruising Natuurschoonweg, Frans Halsstraat en het fietspad heringericht door het aanbrengen van een chicane. De hoop is dat deze chicane het verkeer op de Natuurschoonweg afremt en overstekende fietsers beter zichtbaar maakt.

Bij het voornemen om een nieuw schoolgebouw te bouwen voor De Flint kwam ook de vraag aan de orde of dit gecombineerd zou kunnen worden met een dorpshuisfunctie en/of een sporthal. Om te zien wat dit allemaal met zich mee brengt, maakte het bestuur op 18 december een excursie naar dorpshuis “De Schans” in Een. De conclusie van het bestuur na dit bezoek was dat het opzetten van een dergelijke voorziening alleen zin heeft wanneer daarvoor voldoende draagvlak onder de bevolking bestaat en er de bereidheid is om als vrijwilliger deze  voorziening in stand te houden.

Met het gemeentebestuur van Noordenveld was er enkele keren overleg over diverse onderwerpen, zoals de nieuwbouw voor De Flint. In oktober vond met enkele gemeenteambtenaren de jaarlijkse dorpsschouw plaats. Er wordt dan gekeken naar de toestand van de wegen, voetpaden en de groenvoorziening.
Informeel werden de contacten onderhouden tijdens het bezoek aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Op uitnodiging van de gemeente namen twee leden van het bestuur op 1 februari deel aan een excursie naar Virol in Scheemda en Attero in Wijster, om te zien hoe het huishoudelijk afval wordt verwerkt.
Buurgemeente Leek is door een herindeling per 1 januari 2019 opgegaan in de nieuwe gemeente Westerkwartier. De afscheidsreceptie op de borg Nienoord voor het oude gemeente-bestuur, werd door twee leden van het bestuur bezocht.

Het wel en wee in Nietap en Terheijl werd door het bestuur besproken in tien vergaderingen. Thema’s die momenteel volop leven in de maatschappij kwamen ook in deze vergaderingen voorbij, zoals  privacy, veiligheid en preventie tegen criminaliteit.
Zo is op initiatief van de Buurtschap een WhatsAppgroep Buurtpreventie opgericht. Met deze app kunnen verdachte situaties in de buurt worden gemeld aan de deelnemers en de politie.
Wat privacy betreft is de workshop Bewustwording privacy en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) bezocht. Het is van belang dat het bestuur weet aan welke regels het beheer van het ledenbestand moet voldoen, en wat wel of niet op de website gepubliceerd mag worden.
In het belang van de veiligheid worden de regels voor het organiseren van de Pinksterkermis strenger. Zo moet bij de gemeente een calamiteitenplan overgelegd worden.
Mede op initiatief van enkele inwoners wordt door de Buurtschap een actie voorbereid voor de installatie van één of meer AED’s binnen het dorp, zodat snel opgetreden kan worden bij een hartfalen.
Met een andere actie worden bewoners van het buitengebied van de Buurtschap in de gelegenheid gesteld reflecterende huisnummerbordjes aan te schaffen. In het donker is dan voor hulpdiensten beter te zien waar ze moeten zijn. De gemeente geeft voor deze actie een subsidie.

Contacten met andere dorpen verliep vooral via het bezoeken van bijeenkomsten die georganiseerd werden door de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe).
De algemene ledenvergadering werd bezocht, een avond over fondsenwerving en de Drentse Dorpendag.

Verschillende echtparen kregen dit jaar van de Buurtschap een bloemstuk ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum van veertig jaar of meer. Bij een sterfgeval werd een blijk van medeleven gezonden naar de familie.

Het bestuur zorgde verder voor het onderhoud van het speelveld en plaatste in december een kerstboom bij café De Waag.

Door de Buurtschap werden diverse festiviteiten georganiseerd. Hierover kan het volgende worden gezegd.

Aan de palmpasenoptocht op zaterdagmorgen 24 maart deden 27 kinderen mee. Met ouders of grootouders versierden de kinderen in een lokaal van De Flint hun broodhaantje op een stokje met papieren slingers, groen en snoep. Daarna trokken ze op deze frisse lentemorgen met hun haantje door enkele straten van het dorp. Voorop liep de drumband van  Noordenveld, dit keer zonder majorettes. Aan deze optocht doen nog alleen zeer jonge kinderen mee.

Op 31 maart werden door enkele leden van het bestuur 33 bossen bloemen als paasgroet bezorgd bij de 80-plussers in Nietap en Terheijl. Dit gebaar van de Buurtschap werd zeer gewaardeerd. Eén dame liet echter naderhand weten dat zij het “graftakkengrijs” in het boeket niet kon waarderen.

Op 7 en 14 april deden ca. 80 personen verdeeld over 10 groepen mee aan het door Sieger Zoutman georganiseerde Nietap Snap’t. Op de eerste zaterdagavond moesten bij één van de deelnemers thuis met de onmisbare hulp van het internet, vaak ingewikkelde en cryptisch omschreven vragen worden beantwoord. Daarnaast moesten ook nog een aantal opdrachten worden uitgevoerd, zoals het fotograferen van alle straatnaambordjes in Nietap met de krant van 7 april. Het was voor alle groepen een stressvolle en soms onmogelijke klus. Slechts één ingewijde wist bijvoorbeeld dat de Duitsers in het in januari 2003 opgevoerde nieuwjaars- cabaret “Piet Paulusma, The Musical” uit Oberfurstenkuhlschranktischturblechtrommel am Elbe kwamen.
De tweede avond vond plaats in De Waag. Daar moesten door de verschillende groepen nog een aantal spelletjes worden gespeeld, zoals het geblinddoekt raden van stoffen die men te proeven kreeg en het spelletje Hints.
Net als vorig jaar was de ploeg van de familie Winter de winnaar. Veel deelnemers lieten weten dat zij hadden genoten van beide avonden.  

De busreis voor ouderen vond plaats op woensdag 18 april. Er waren 47 deelnemers die van deze zomerse dag hebben genoten. Eerst werd het windmolenbelevingscentrum in Nagele bezocht, waarna een rondrit langs de molens bij de dijk werd gemaakt. Na een rondrit door Gaasterland werd in de middag het museumdorpje bij Allingawier bezocht. Daar kreeg men uitleg van een hoogbejaarde gids. In Joure was er voor de reizigers ten slotte een driegangendiner.

Van 18 tot en met 21 mei was de Pinksterkermis. De kermis werd op vrijdagmiddag 18 mei geopend door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leek en Noordenveld, en een delegatie van de Buurtschap. Omdat de gemeente Leek op 1 januari 2019 op zou gaan in de nieuwe gemeente Westerkwartier, was het voor het college van Leek de laatste keer. In verband daarmee waren ook de burgemeesters van de fusiegemeenten Marum, Grootegast en Zuidhorn uitgenodigd. Voor de kermisexploitanten waren Chris Spelbrink, André Vonk (Bureau De Kermisgids) en  Atze Lubach (voorzitter van de Bovak) aanwezig. Er werd  een ronde over de kermisterreinen van Leek en Nietap gemaakt, waarbij verschillende attracties, waaronder de schiettent en de BoosterMaxx in Leek, werden uitgeprobeerd. Daarna werd geborreld op het terras van café De Oude Bank. Het was die middag koud. Alleen met de terrasverwarming aan, was het daar uit te houden.In Nietap stonden 10 attracties. Nieuw was de trampoline voor kinderen. De Trip Temptation (bankje) was de publiekstrekker. Een schiettent en de carrousel van Dormeijer ontbraken. Vooral de carrousel werd gemist. Omdat deze attractie niet tijdig was goedgekeurd voor kermissen in Nederland, kon deze niet op het eind van de kermis staan. De kermis bood dit jaar dan ook de aanblik van een hond zonder staart. Dat viel op de pinkstermaandag nog meer op, omdat in Nietap ook weer geen warenmarkt was.
Ondanks deze incomplete kermis, werd deze over het algemeen goed bezocht. Op de vrijdag niet, omdat het toen te koud was. Maar op de zaterdag werd het al beter omdat er ineens fraai zomerweer werd, dat de volgende dagen doorzette. Op de maandag waaide het stevig, wat maar goed was ook, omdat het anders bloedheet was geweest.
Tijdens deze kermis deden zich geen noemenswaardige incidenten voor.

Het hoogtepunt van het jaar was voor de Buurtschap ongetwijfeld het dorpsfeest ter gelegenheid van 325 jaar Nietap en 115 jaar Buurtschap. Dit feest vond plaats van 16 tot en met 23 juni. Volstaan wordt hier met de opmerking dat het een spetterend feest was met voor elk wat wils. Enkele hoogtepunten waren De Open Deur Route waarbij kunstenaars en Nietap en Terheijl hun ateliers openstelden, de presentatie van het boek “Terheijl, een parel in de kop van Drenthe”, en de Nietap Fair met Highland Games. Het feest werd binnen de Buurtschap breed gedragen. Veel inwoners spanden zich in om het tot een succes te maken, bijvoorbeeld door de straten te versieren. Eén van de doelstellingen van het feest was om de gemeenschapszin te bevorderen. Dat is zeker gelukt. Voor een uitgebreid verslag van het feest wordt verwezen naar de bijlage bij dit verslag.

Met de wagen “New year around te world” behaalde de Bouwgroep Nietap-Terheijl op 22 september bij de Rodermarktparade de derde prijs in de categorie buurten en verenigingen. De wagen verbeeldde de diverse wijzen waarop in de wereld de jaarwisseling wordt gevierd. Blikvangers op deze wagen waren een grote kopie van het Vrijheidsbeeld en een gebogen Big Benn .

Op zondagmorgen 30 september deden ongeveer 30 kinderen mee aan de Nietap Mini Parade. Ondanks dat het er aanzienlijk minder waren dan vorig jaar, toen waren er ca. 60 kinderen, was het toch een mooie optocht. De kinderen hadden er veel werk gemaakt om hun skelters en fietsen mooi en origineel te versieren met materiaal afkomstig van de paradewagen van de bouwgroep. Het thema van de optocht was: Oud en Nieuw.
Er was veel publieke belangstelling in de straten waar de optocht passeerde. De jeugdband van Noordenveld ging voorop.  Na afloop werden de kinderen getrakteerd op oliebollen en limonade. Met de sleutelhanger van de Buurtschap die als presentje werd uitgereikt, waren de kinderen blij.

Aan de quiz die op zaterdagavond 13 oktober werd georganiseerd, deden 10 teams mee van elk vier personen. Het werd een gezellige avond met 10 vragenrondes over uiteenlopende onderwerpen, zoals muziek, afkortingen, politiek en de jaren zeventig. Pas om 00.15 uur werd de quiz afgerond.

Sint Maarten werd dit jaar in Nietap op maandagavond 12 november gevierd. Vanaf kwart voor vijf kwamen vanuit alle hoeken en gaten 85 kinderen met hun lampionnen naar de verlichte speeltuin. Onder leiding van juf Hanneke Blaauw van De Flint werden een aantal versjes gezongen. Aan de kinderen  werd een zakje  snoep met een mandarijn uitgedeeld, waarna ze op deze zachte windstille avond langs de deuren gingen.

De in november geplande playbackshow ging niet door omdat er te weinig aanmeldingen waren.

De op 5 januari gehouden neijoarsvisite werd door naar schatting 150 personen bezocht. Het werd een gezellige namiddag en avond in De Waag, waar jong en oud door elkaar krioelden. Voor speciaal de ouderen was er een optreden van het koor Very Old Friends bestaande uit veel leden van het voormalige shantykoor De Zulthezingers. Met een beamer werden onder andere foto’s van het afgelopen dorpsfeest vertoond.
Om 18.00 uur was er een gezamenlijke maaltijd. Er werd stamppot boerenkool en hutspot geserveerd. Na de maaltijd was het tijd voor Thomasvaer en Pieternel om het afgelopen jaar in rijm door te nemen, waarbij onderwerpen uit Nietap en omgeving op de voorgrond stonden.
Voor de jeugd werd in de namiddag een elfstedentocht door het dorp georganiseerd. Ondanks het grauwe, waterkoude en miezerige weer, dat allesbehalve uitnodigde om naar buiten te gaan, waren er toch nog 37 deelnemers. Bij de verschillende steden die met bordjes verspreid door het dorp werden aangegeven, moesten opdrachten worden uitgevoerd of vragen beantwoord. Bij een stempelplaats waren  er voor de deelnemers chocolademelk en worstjes. De kraam werd bemand door Elza bekend van de film Froozen. Door het dorp zwalkte ondertussen een sneeuwpop.

Nederland is op het ogenblik in de ban van klimaatdoelstellingen en de energietransitie. De opwarming van de aarde door de uitstoot van CO² moet worden tegengegaan en we moeten minder afhankelijk worden van aardgas. Door de winning van aardgas ontstaan aardbevingen in Groningen, en voor het betrekken van gas elders mogen we niet afhankelijk worden van het buitenland, met name Rusland.
Met het klimaat en de energie binnen Nietap en Terheijl zit het op het ogenblik wel goed.
Mede door de economische voorspoed ligt alles er netjes bij. Het is een gewilde plek om hier te wonen. Vrijkomende huizen worden snel verkocht tegen hoge prijzen.
Het afgelopen dorpsfeest heeft aangetoond dat er ook voldoende energie is om zich in te zetten er hier samen iets van te maken. Er op vertrouwend dat dit ook in de toekomst zo blijft, gaat het bestuur vol energie het nieuwe jaar tegemoet.

 

 

Ga naar boven