VERSLAG VAN DE BUURTSCHAP NIETAP/TERHEIJL OVER HET JAAR 2015-2016

Het is op het ogenblik onrustig in de wereld. In Syrië, Irak en Libië vecht iedereen tegen iedereen. Honderdduizenden vluchtelingen uit die landen zoeken veiligheid en welvaart in Europa, wat binnen de Europese Unie tot grote spanningen leidt. Ondertussen wil een groot deel van de bevolking van het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten omdat te veel zeggenschap afgestaan moet worden aan “Brussel”. En de wereld houdt de adem in over de toenemende kans dat de arrogante, populistische miljardair Donald Trump de volgende president van Amerika wordt. 

In Nietap en Terheijl echter, kabbelt het leven rustig verder. Er gebeurde eigenlijk niet veel bijzonders. Zo bleef het stil rond het bouwplan voor het terrein Delbrugge/café Bulthuis. Ambtelijke molens malen nu eenmaal langzaam. Het ontwerp bestemmingsplan  ligt momen- teel ter beoordeling bij de provincie. Naar verluid zal de provincie daarover op korte termijn haar oordeel geven. Hierna kan het ter inzage worden gelegd en kunnen er door een ieder zienswijzen over het plan worden ingediend. Het blijft afwachten wanneer de schop daadwerkelijk de grond in gaat.

Voor Terheijl is een zogenaamd Ruimtelijk Kader opgesteld. Dit is een juridisch niet bindend beleidsstuk van de gemeenteraad waarin globaal wordt aangegeven hoe het Landgoed Terheijl beter kan worden ingericht. De Buurtschap heeft over dit Ruimtelijk Kader een zienswijze ingediend. Op 25 januari 2016 werd met medewerking van de Buurtschap een zogenaamde werksessie “Meedenken en Meedoen” georganiseerd. Circa 50 belangstellenden konden aan de hand van enige voorgestelde projecten hun ideeën geven over de inrichting van Terheijl.

Over Terheijl verscheen het afgelopen jaar ook nog een landschapsbiografie getiteld “Een paradijs in de kop van Drenthe”. Bij de boeiende presentatie door Prof. dr. Theo Spek op 17 juni in het gemeentehuis van Noordenveld, was de Buurtschap aanwezig.

Na klachten over de onoverzichtelijke kruising van de Natuurschoonweg met het fietspad naar het centrum van Leek, is er overleg geweest met het gemeentebestuur. Resultaat hiervan is dat in de planning van de gemeente de reconstructie van deze kruising naar voren is gehaald.  Dit gebeurt door de Natuurschoonweg ter plekke te versmallen, zodat het verkeer gedwongen wordt de snelheid te matigen. Het bestuur hoopt dat dit werk in 2017 uitgevoerd wordt.

Uit een in het voorjaar gehouden snelheidsmeting op de Natuurschoonweg bleek overigens dat de gemiddelde snelheid 29,5 km per uur was, en dat 85% niet harder reed dan 41 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 82 km per uur.

Begin dit jaar lag het ontwerp-bestemmingsplan “Hooilanden Zuid-West Nietap” ter inzage.

Omdat daarin slechts de huidige bestemmingen worden vastgelegd, zag het bestuur geen aanleiding daarover een zienswijze in te dienen.

Op 16 april werd in Langelo een bijeenkomst met verschillende dorpsbelangenverenigingen bezocht die ging over de verlichting van fietspaden langs provinciale wegen. De provincie blijft bij haar standpunt dat terughoudend moet worden omgegaan met verlichting langs deze paden. Wel wordt aandacht besteed aan een betere belijning.

Er was enige keren overleg met bestuurders en ambtenaren van de gemeente Noordenveld.

Daarbij kwamen onder andere het terrein Delbrugge/Bulthuis en de kruising Natuurschoon- weg met het fietspad aan de orde. Via de dorpsschouw die gehouden werd op 3 november, werd de toestand van wegen en het groenonderhoud besproken.
De Buurtschap was vertegenwoordigd bij door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten over de opstelling van de Omgevingsvisie 2030. Aan de hand van een aantal kernwaarden wordt getracht een beeld te scheppen van de ideale leefomgeving in 2030. Het gaat daarbij  onder andere om de facetten wonen, veiligheid en voorzieningen.
Verder werd een bijeenkomst bezocht over Noordenveld in Balans. De burgers werd gevraagd aan welke beleidsterreinen, bijvoorbeeld groenonderhoud en cultuur, de gemeente meer of minder geld zou moeten besteden.
In 2016 staat in de gemeente Noordenveld het thema Vluchteling in Noordenveld centraal. Over dit thema werd een bijeenkomst in Norg bezocht.

De Buurtschap was aanwezig bij de afscheidsreceptie van burgemeester Hans van der Laan en de receptie bij het aantreden van de nieuwe burgermeester Klaas Smid. Daarnaast werd de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bezocht.
Met de gemeente Leek werd enige keren overlegd over de Pinksterkermis, met name over de invulling van De Dam tijdens de kermis. De Buurtschap was verder aanwezig bij de feeste-lijke afsluiting van de reconstructie van het centrum van Leek en Nietap.

 

Door de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn veel zorgtaken overgeheveld van het rijk naar de gemeentes. Onder andere ouderen, gehandicapten en sociaal-zwakkeren die extra zorg nodig hebben, zijn daarvoor nu aangewezen op de gemeente. De Buurtschap wordt daarbij indirect ook betrokken.
Om de gemeente te adviseren bij de uitvoering van haar zorgtaken, is de Sociaal Maat-schappelijk Adviesraad Noordenveld (SMA-Noordenveld) opgericht. De SMA heeft aan de dorpsbelangenverenigingen, zoals de Buurtschap,  gevraagd een contactpersoon aan te wijzen die de raad wijst op gevallen binnen het dorp waar extra zorg nodig zou kunnen zijn.
Over de WMO was de Buurtschap op 29 oktober ook nog aanwezig bij een door Groen Links Noordenveld georganiseerde bijeenkomst met als thema: Daag me uit! Het ging om het in de WMO verankerde recht van de burgers om de gemeente uit te dagen dat zij, de burgers,  zelf vorm geven aan hun leefomgeving.

Contacten met andere dorpen in Drenthe werden vooral onderhouden via de Vereniging Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). Er werden door het bestuur twee algemene leden-vergaderingen van de BOKD bezocht en een informatieavond over fondsenwerving.

De lopende zaken werden door het bestuur besproken in 10 bestuursvergaderingen. Daarnaast werden door het bestuur diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals op 21 april het onderhoud van het speelveld. Bomen werden gesnoeid, heggen geknipt en de doelnetten werden vervangen. Een oproep aan de leden om in het kader van de actie NL-doet mee te helpen, leverde welgeteld één reactie op. Wat meer betrokkenheid van de bevolking bij dit werk, zou het bestuur op prijs stellen.

Op 4 april bezorgde het bestuur als paasgroet een bos bloemen bij de 80-plussers. Dit gebaar werd als altijd zeer gewaardeerd.

Het bestuur zorgde verder voor de plaatsing van de kerstboom bij café De Waag.

Bij huwelijksjubilea kregen de leden van de Buurtschap een bloemstuk. Bij een sterfgeval werd een condoleancekaart gestuurd.

De Buurtschap organiseerde zoals gebruikelijk een reeks activiteiten. Daarvoor bestond over het algemeen veel belangstelling.

Aan de Palmpasenoptocht op zaterdagmorgen 28 maart deden ruim dertig kinderen mee. Dit was gezien het aantal kinderen in Nietap, een matige opkomst. In een lokaal van De Flint werden de haantjes op stokjes, met behulp van ouders of grootouders, door de kinderen versierd met kleurige linten en snoep. Ondertussen maakte de drumband van Noordenveld en de majorettes zich klaar voor het eerste buitenoptreden van het seizoen.
Nadat de “stokkies” klaar waren trokken de kinderen, voorafgegaan door Noordenveld, op deze frisse zonnige lentedag door enkele straten van het dorp.

Aan de busreis voor ouderen die op woensdag 22 april werd georganiseerd, deden 49 personen mee. Eerst werd de Yakultfabriek in Almere bezocht voor een rondleiding. Vervolgens werd met de bus een uur lang gereden door het natuurgebied De Oostvaarders- plassen. In Barneveld werd het pluimveemuseum  bezocht. Als afsluiting werd gedineerd in restaurant Het Wapen van Ens. De deelnemers vonden het een geslaagde dag, wat mede was te danken aan het mooie lenteweer

 

Op vrijdagmiddag 22 mei werd door de colleges van burgemeester en wethouders van Leek en Noordenveld, en enkele bestuursleden van de Buurtschap, de Pinksterkermis geopend. Een paar van de attracties werden door het gezelschap uitgeprobeerd, waaronder de negentig meter hoge The Tower die in Leek stond.

De kermis is verder goed verlopen. Er deden zich geen incidenten voor. Alle dagen was er voor de kermis in Nietap veel belangstelling. De carrousel van Dormeijer en de Valley of Dance (bankje) waren de grote trekkers. Er was alle dagen fraai lenteweer; droog, koel en zo nu en dan zon.  Op de maandag werd het in de middag zelfs koud. De kermisexploitanten waren tevreden over de omzet.
Het niemandsland tussen de kermissen van Leek en Nietap is gebleven. Het bleek niet mogelijk dit gat te vullen. Wie dwarslag om dit probleem op te lossen is niet geheel duidelijk. Het lag in ieder geval niet aan de Buurtschap.
Doordat het organisatiebureau er de brui aan gaf, was er dit jaar op de Pinkstermaandag geen warenmarkt in Nietap. Het publiek heeft deze markt gemist. Er wordt bekeken of het voor de Buurtschap interessant is om de organisatie van het marktgedeelte over te nemen.

Het midzomerfeest op zaterdag 20 juni werd een groot succes. Met het weer hadden we veel geluk. Op de vrijdag vooraf en de zondag daarna regende het. Op de zaterdag bleef het droog. Zomerweer was het echter niet. Het werd hooguit achttien graden.

Het publiek genoot van het uitgebreide programma dat plaatsvond op de schitterende locatie van de voormalige hertenkamp. Het was een feest voor en door Nietappers en Terheijlsters. Allerlei verenigingen,  groepjes en bedrijven presenteerden zich met een stand of gaven een demonstratie. Zo waren er onder andere demonstraties van een yogagroep, een schaapherder met een bordercollie en het zagen van figuren uit hout met een kettingzaag.

Kinderen konden zich volop uitleven op een springkussen, ponyrijden of met een brandweerspuit een balspel spelen.

Tijdens de highlandgames moesten de deelnemers verschillende onderdelen afwerken, zoals tractortrekken, boomstamgooien, boomstamzagen  en spijkerslaan.
Het episch centrum van het feest vormden de bar van De Waag en de barbecue van de Buurtschap.

Er waren veel Nietappers die je bij andere evenementen van de Buurtschap niet veel ziet. Wat dit betreft werd daarmee één van de doelen van dit feest bereikt, namelijk het betrekken van meer inwoners bij festiviteiten in het dorp.

Op de mooie wat broeierige zomeravond van vrijdag 26 juni gehouden fietstocht, kwamen 43 deelnemers af. De tocht ging via het woonwagenkamp in Rodersesch en het Lieversediep, naar het uitgestrekte natuur- en ruilverkavelingsgebied  tussen Langelo en Lieveren. Onderweg werd op de pleisterplaats bij het Oostvoorders Diep koffie, frisdrank en koek verstrekt. De fietsers vonden het een mooie route waarover nog lang nagepraat werd op het terras van café De Waag.

Op 29 augustus zou er een beachvolleybaltoernooi worden gehouden in de paardenbak van Age en Anja Rozema op Terheijl, maar omdat te weinig teams zich hadden opgegeven, ging het toernooi niet door.

De thema van de Rodermarktparade die werd gehouden op zaterdag 19 september was “Wereldsteden”.  De Bouwgroep Nietap-Terheijl werkt dit thema uit met de wagen “Maar ….. er gaat niets boven Groningen”. Met deze wagen werd de derde prijs behaald. Gezien de kwaliteit van de andere wagens, kon de bouwgroep hiermee leven.

Op zaterdagavond 31 oktober vond de spooktocht plaats. Met zesennegentig deelnemers was hiervoor een grote belangstelling. 

Na te zijn geschminkt in de grote zaal van De Waag werden de spoken geposteerd op hun plek in het Natuurschoonbos. Ondertussen druppelden de deelnemers- waaronder opvallend veel jeugd – het café binnen om zich in te schrijven voor de tocht. Met een busje werden de verschillende groepjes naar de Tautenburgsingel gebracht, waar de tocht begon. Langs duistere paadjes werden ze door het bos geleid, zo nu en dan  opgeschrikt door vreemde figuren en lugubere situaties, zoals een opklappend skelet in het Vagevuur en een achteloos nagelaten doodskist. Om van de schrik te bekomen was er halverwege de tocht een kraam waar koffie en chocolademelk werden geschonken. Ondertussen klonk er door het bos zo nu en dan een vreemde sirene.
Het weer was perfect voor deze tocht. Voor de tijd van het jaar was de temperatuur abnormaal hoog. Het was bladstil. Door mistflarden scheen zo nu en dan de bleke maan. Dit versterkte de sinistere sfeer. De deelnemers waren na afloop lovend over deze tocht. Eén groepje vond het echter zo eng, dat het voortijdig de tocht afbrak.

Terwijl een koppel ganzen gakkend over de verlichte speeltuin vloog, verzamelden zich daar op de  grauwe avond van de elfde november 112 kinderen met hun lampionnen. Onder aanvoering van bestuurslid Wijke Winter die pontificaal op een picknickbank stond, zongen de kinderen enkele oude en nieuwe versjes, waarvoor ze beloond werden met een zakje snoep van de Buurtschap. Daarna trokken zij het dorp in, om bij vele deuren in ruil voor een versje hun snoepvoorraad verder aan te vullen.

 Er deden 38 personen mee aan de pubquiz die op 21 november werd georganiseerd in De Waag. Dat werd voor velen flink zweten, want de moeilijkheidsgraad van de vragen was nogal hoog. Desondanks werd het een geslaagde avond.

 Zaterdagmiddag en –avond 16 januari werd de nieuwjaarsvisite nieuwe stijl gehouden. Omdat de belangstelling voor de visites van de afgelopen jaren gestaag terugliep, vond het bestuur het nodig het roer om te gooien. Het moest een visite worden voor alle leeftijden; van piep-jonge kinderen tot hoogbejaarden.

Voor de kinderen was er eerst een kaboutertocht door enkele straten van het dorp. Daarna werden zij in de grote zaal van De Waag vermaakt met oud Hollandse spelletjes, zoals sjoelen, blikgooien, tollen en discomuziek. Je kon platen inkleuren, waarbij opviel dat verscheidene ouders de verleiding niet konden weerstaan om dat ook te doen.

Het grote aantal kinderen zorgde in de zaal voor veel kabaal. Met een strippenkaart konden ze onder andere limonade en chips bij de bar ophalen.

Onder het genot van koffie of een borrel werden ondertussen voor in het café de ouderen vermaakt met via een beamer vertoonde oude foto’s en filmpjes over Nietap en omstreken.

Na een buffet met heerlijke snert en groentesoep, was er eerst een kort optreden van Thomasvaer en Pieternel en daarna een door hen geleide quiz. Het bleef nog lang gezellig druk in De Waag.
De nieuwe opzet van de visite bleek geslaagd. Gedurende de middag en de avond was er een goede opkomst. Met wat aanpassingen zal deze nieuwe visite zeker terugkeren in het jaarprogramma.

In 2018 wil het bestuur door het organiseren van een groot feest herdenken dat het dorp Nietap 325 jaar bestaat en de Buurtschap 115 jaar. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de inwoners bereid zijn een bijdrage te leveren aan dit feest. Met dit feest kan weer eens gevierd worden dat het goed wonen is in Nietap en Terheijl, misschien ook wel omdat er niet zo veel bijzonders gebeurt.

 

Ga naar boven