JAARVERSLAG VAN DE BUURTSCHAP NIETAP/TERHEIJL

OVER HET JAAR 2013-2014

Het afgelopen jaar is de aanblik van het centrum van Nietap en Leek drastisch gewijzigd.  In Nietap werd de J.P. Santeeweg vanaf maart tot augustus in gedeelten gereconstrueerd. Doorgaand verkeer was in die periode niet mogelijk. Voor Koning Willem Alexander en koningin Maxima - die tijdens hun kennismakingsronde door Nederland in mei Leek en Roden bezochten – was Nietap onbereikbaar. In de koninklijke bus reden ze over de Hooilanden met een boog om Nietap heen.

Al het asfalt ging er uit, de rijbaan werd versmald  en de trottoirs, met parkeervakken en stroken voor bomen, werden verbreed. Het asfalt en de stoeptegels werden vervangen door klinkers. De bomen werden in november geplant. Het resultaat mag er zijn. Het centrum oogt intiemer en wordt minder beheerst door auto’s. Als straks de bomen voor het eerst in het blad komen, wordt de aanblik ongetwijfeld nog fraaier. De Buurtschap zou nog wel graag zien dat er een voetgangersverbinding komt tussen het parkeerterrein achter De Schans en de J.P. Santeeweg. Dit is met name van belang voor de aan deze weg gelegen horeca.

Een verkeerstelling na de reconstructie wees uit dat in vergelijking met een telling in april 2011, het percentage vrachtverkeer is afgenomen van 10,2% naar 2,3%. De gemiddelde snelheid is afgenomen van 41 km per uur naar 29 km. Het aantal voertuigen per werkdag bleef hetzelfde; ongeveer 4000.

Voor het terrein van het voormalige Pension Delbrugge/cafe Bulthuis is door projectontwikkelaar Rottinghuis een plan ontworpen voor de bouw van maximaal twaalf grondgebonden eengezins- woningen. Om dit plan te realiseren zal eerst het ter plaatse geldende bestemmingsplan gewijzigd moeten worden en moet een omgevingsvergunning worden verleend. Wanneer dit niet wordt opgehouden door bezwaren en beroepen, zou de bouw het volgende jaar kunnen beginnen.

De concretisering van inrichtingsplannen voor Terheijl in het kader van de Landgoederenzône Nienoord-Terheijl-Mensinge verloopt traag. Op 28 november 2013 werd hierover een informatie/-inloopavond georganiseerd. De ideeën en opmerkingen die toen naar voren kwamen, worden op het ogenblik verwerkt. Uitgangspunt voor de inrichting is nog steeds de schetsschuit die door de verschillende partijen in juni 2011 is opgesteld.

Door de economische malaise, die nog steeds aanhoudt, en veranderde inzichten over andere de bevolkingsontwikkeling, is de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden (IGS) achterhaald. Van woningbouw is nauwelijks sprake, omdat de vraag op het ogenblik maar klein is.  De gemeente Noordenveld wil daarom een nieuwe structuurvisie opstellen waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven wat nú de gewenste ruimtelijke ontwikkeling binnen de gemeente is. De Buurtschap zal dit goed in de gaten moeten houden.

De gang van zaken binnen de Buurtschap werd door het bestuur besproken in negen vergaderingen.

Er was daarnaast geregeld overleg met het bestuur van de gemeente Noordenveld,  en er werden door deze  gemeente georganiseerde bijeenkomsten bezocht. Zo waren er bijeenkomsten over de actua- lisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan,  de actualisatie van de Regiovisie Groningen-Assen, Burgernet en sociale veiligheid,  en over hoogwaardig openbaar vervoer.

Op 4 april was er met vier andere buitendorpen overleg met het college van burgemeester en wethouders in het dorpshuis te Nieuw Roden. In dit overleg kwamen diverse onderwerpen aan de orde die in de verschillende dorpen spelen. Dit overleg is in de plaats gekomen van de bijeenkomsten die werden georganiseerd door de opgeheven Overleggroep Plaatselijke Belangen in Noordenveld.

Op 26 november is een convenant tussen de gemeente en de verenigingen van plaatselijk belang ondertekend, waarin samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Hierin is  het overleg met het gemeente- bestuur vormgegeven.

Op 7 november was er met verschillende medewerkers van de gemeente een dorpsschouw in Nietap en Terheijl. Bij deze schouw werden onder andere de onderhoudstoestand van wegen en plantsoenen opgenomen.

In verband met de naderende gemeenteraadsverkiezingen had het bestuur op verzoek van de VVD-raadsfractie van Noordenveld op 7 december  een gesprek. In dit gesprek ging het ondermeer over de excessenregeling (de regeling die verloedering door slooppanden moet tegengaan), de invulling van het terrein van het voormalige pension Delbrugge/café Bulthuis en een voetgangersverbinding tussen het nieuwe parkeerterrein achter De Schans en de J.P. Santeeweg.

Meer informele contacten met het gemeentebestuur waren er tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente  en de afscheidreceptie van gemeentesecretaris Anne Doornbos.

 

Contacten met andere dorpen binnen en buiten de gemeente Noordenveld verliepen  vooral via de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). De algemene ledenvergadering van deze vereniging werd bezocht, en tevens de door deze vereniging (mede)georganiseerde bijeenkomsten over sociale media en over collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit laatste ging over kleinschalige bouwprojecten die op initiatief van particulieren worden georganiseerd.

 

In juli is op het speelveld de Douwe Franke-bank vervangen door een betonnen exemplaar. Aan deze nieuwe bank blijft de naam van Douwe Franke verbonden.

Bij de reconstructie van de J.P. Santeeweg zijn ook de lantaarnpalen vervangen door fraaiere exemplaren. Deze hebben een aansluiting voor feestverlichting. Op initiatief van de Buurtschap en de Handelsvereniging Leek-Nietap, zijn voor Nietap zeven armaturen voor feestverlichting aangeschaft. Daarvan is één bekostigd door de buurtschap en twee door de handelsvereniging; de andere vier door plaatselijke bedrijven.

Naast de nieuwe feestverlichting was er in december als vanouds de door de Buurtschap geplaatste kerstboom voor café De Waag.

 

Bij huwelijksjubilea van leden werden door de Buurtschap bloemen bezorgd. Bij een sterfgeval werd medeleven getoond door middel van een kaart. Na de brand bij het pand J.P. Santeeweg 43/45 op 11 september, werden als blijk van medeleven bij de twee getroffen gezinnen bloemen bezorgd.

 

De Buurtschap beschikt onderhand over een omvangrijk en kostbaar dorpsarchief. Omdat het niet verantwoord is deze langer in een particuliere woning op te slaan, is besloten dit  onder te brengen bij het Drents Archief. De Buurtschap kan te allen tijde over het archief blijven beschikken. Jan Smit is druk doende het gehele archief te digitaliseren. Ruim 800 historische foto’s  van Nietap en Terheijl zijn inmiddels op de website van het Drents Archief te bekijken.

 

Door de Buurtschap werd een reeks van activiteiten georganiseerd, waarvan hier een overzicht volgt.

 

In de eerste maanden van 2013 leek er aan de winter geen eind te komen. Voor zaterdag 23 maart – de dag waarop de Palmpasenoptocht zou worden gehouden - werden Siberische toestanden voorspeld door een combinatie van vrieskou en harde wind. Om de kinderen een koude tocht te besparen en omdat het voor muziekkorps Noordenveld moeilijk is om onder zulke koude omstandigheden te spelen, werd daarom besloten het hele festijn binnen het schoolgebouw van De Flint te houden. Nadat de kinderen hun stokjes met haantje hadden versierd met snoepgoed en linten, trokken ze in een optocht achter het muziekkorps met majorettes door de lokalen van de school, gadegeslagen door hun ouders.

 

De busreis voor ouderen was dit jaar op woensdag 24 april. De reis ging dit keer richting Overijssel. In het restaurant Expo Madrid te Dalfsen werd een kopie van Rembrandts Nachtwacht bekeken. In het Twentse Marle werd vervolgens het blikkenmuseum bezocht, waar meer dan 10.000 bewaarblikken worden geëxposeerd. In Tilligte werd een shiitake-kwekerij bezocht. Shiitake is een Japans/Chinese paddestoel die geldt als een delicatesse. In Rütenbrock werd ten slotte gedineerd.

De bus was nagenoeg vol en het was die dag mooi weer. Het werd een gezellige relaxte reis, waarover positief werd nagepraat.

 

Door de herinrichting van het centrum van Leek en Nietap, was het onzeker hoe dit jaar de Pinkster- kermis zou verlopen. De kermis viel  dit jaar op 17 tot en met 20 mei. Omdat een groot deel van het centrum overhoop lag, was het dit jaar een beetje behelpen. Wat Nietap betreft heeft, naar zeggen van de exploitanten Sipkema en Spelbrink, de kermis  naar omstandigheden goed gedraaid. Er was alle dagen in Nietap veel publiek. Het weer hielp daaraan ook mee; het was droog en koel. Op één na waren alle plaatsen door attracties bezet. De carrousel Rock Express van Dormeijer was weer de grote publiekstrekker. Ook was er een “bankje”.

De kermis werd op de vrijdagmiddag geopend  door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leek en Noordenveld, en een delegatie van het bestuur van de Buurtschap. Dit gebeurde door een rondgang over de kermis, waarbij veel attracties werden uitgeprobeerd. Daarna werd nagepraat op het terras van café De Oude Bank.

De kermis van Leek stond dit jaar voor het eerst op de twee parkeerterreinen langs De Tip. Dit had als gevolg dat er geen aansluiting was tussen de kermissen van Leek en Nietap. Met de gemeente Leek wordt overlegd op welke wijze bij de volgende kermis wel een dergelijke aansluiting kan worden gerealiseerd.

 

De op 8 juni georganiseerde vossenjacht werd een succes. Er deden ca. 60 personen mee.  Verspreid door het dorp waren vreemde types neergezet, die de deelnemers tijdens een wandeling moesten opzoeken. De types waren onder andere Roodkapje, Charlie Chaplin, een oud mannetje, een vampier en een dame met paars haar en waarschijnlijk van lichte zeden.  De deelnemers moesten vragen beantwoorden die door deze types aan hen werden gesteld. Esmé Takens en twee vriendinnen werden de winnaars. Verzamelpunt was café De Waag, waar het na de vossenjacht nog lang gezellig bleef.

 

Hoewel volgens de kalender op 21 juni de zomer begint, was dat dit jaar niet het geval. De op deze dag geplande fietstocht ging vanwege regen en veel wind niet door. De tocht werd verschoven naar 28 juni. Ook op deze dag was het dreigend weer en waaide het hard, maar dit keer ging de tocht wel door. Het werd een rondje van ca. 25 kilometer om het dorp Roden.Via Sandebuur/De Groeve, Lieveren, Steenbergen – alwaar bij het hunebed een tussenstop was – en Nieuw Roden, kwam men weer uit in Nietap. Onderweg moesten een aantal vragen worden beantwoord. Aan de tocht deden ca. 25 personen mee. Na de tocht werd nog een tijdje nagepraat in café De Waag.

 

Het thema van de Rodermarktparade die plaatsvond op 21 september was “Daar wordt ik vrolijk van…”. De Bouwgroep Nietap/Terheijl had dit thema uitgewerkt met een wagen over de musical “Fiddler on the Roof”(in het Nederland bekend als: Anatevka). Het verhaal gaat over de joodse melkboer Tevje, wonend in een Russisch dorpje, en zijn drie dochters. Tevjev was pontificaal met zijn melkkar voor op de wagen geplaatst. Achter de wagen liep een groepje orthodoxe joden. De Bouwgroep behaalde met deze wagen de derde prijs. 

 

Aan de voor het eerst georganiseerde spooktocht in het Natuurschoonbos op zaterdagavond 5 oktober, deden 80 personen mee. De tocht was een initiatief van Andrea Strijker en Martin de Vries, waaraan de Buurtschap graag wilde meewerken.

 

 

Het was een prachtige warme nazomeravond, en mede daarom een groot succes. De spookachtige sfeer in het bos werd verhoogd door de kreten van een uil.

Verschillende groepjes deelnemers werden met een busje vanuit café De Waag naar de ingang van het bos bij De Flint gebracht. Daar aangekomen moesten ze met een routebeschrijving het bos in, waar zij onderweg allerlei lugubere figuren en situaties tegenkwamen, zoals mannen met kettingzagen, een spookachtig meisje met een baby op een schommel en een galgenveld. Onderweg moesten een aantal vragen worden beantwoord. Bij het voormalige hertenkamp werd door twee enge dames met de kraam van de Buurtschap de catering verzorgd.

 

Aan de kinderplaybackshow op 12 oktober deden 23 kinderen mee die 12 acts opvoerden. Er waren onder andere opvoeringen van Miss Montreal en Nielson, Las Ketchup en Sandra van Nieuwland. Het niveau van de optredens was hoog.

Bij de onderbouw werd Sven Koenes de winnaar met “Wat is mooier” van Harten 10; bij de bovenbouw Anouk Jorritsma met “Girls on fire” van Alicia Keys.

 

Aan de playbackshow voor volwassenen op 9 november deden 11 acts mee. Ook hier was het niveau hoog en was van sommige acts veel werk gemaakt. Er waren optredens van onder andere Lady Gaga, Heart en Harry Slinger (Meindert Snip). Enkele bestuursleden traden op als The Beatles met het nummer “Love me do”. Zij behaalden zelfs de vijfde plaats. De uiteindelijke winnaar werd de groep van Koos Strijker cs. met een medley van door Afrika geïnspireerde hits waaronder “Free Nelson Mandela” van The Specials.

 

Op 11 november verzamelden zich bij de speeltuin maar liefst 96 kinderen voor Sint Maarten. Na het zingen van een aantal liedjes werd hen door de Buurtschap een zakje snoep met een mandarijn aangeboden. Daarna trokken de kinderen het dorp in. Het was koud  maar droog weer.

 

De nieuwjaarsvisite op 4 januari werd met 72 belangstellenden matig bezocht. Dat was jammer, omdat het optreden van Thomasvaer en Pieternel en het cabaret “Oost West, Thuis Best zeer werden gewaar-deerd. In “Oost West, Thuis Best” werd met afwisselend filmpjes en toneelstukjes een Goois echtpaar opgevoerd dat  in Nietap en Terheijl op zoek gaat naar een huis. Het ene na het andere krot wordt hen aangeboden, waarna ze gedesillusioneerd weer vertrekken naar het Gooi.

Na het officiële programma kon worden gedanst op door diskjockey René Kaassoufflé gepresenteerde hits.

 

Op dinsdagavond 18 februari werd de door Jan Smit gedigitaliseerde en ingekorte versie van de dorpsfilm van meester Ten Cate uit 1973 vertoond. Tevens werden fragmenten vertoond van een film over het dorpsfeest in 1993. Voor deze filmavond bestond grote belangstelling. Circa 110 personen zagen de films. Omdat er nog meer materiaal voor handen is, is het niet uitgesloten dat op termijn een tweede avond georganiseerd kan worden.

 

In tegenstelling tot de voorgaande winter, was de winter van 2013/2014 bijzonder zacht. Er waren nauwelijks vriesdagen. Priksleeën op het Vagevuur was deze winter dus niet mogelijk.

 

Hoewel er op het ogenblik tekenen zijn van economisch herstel, wordt de politiek nog beheerst door bezuinigingen en reorganisaties. Eén van de gevolgen is dat taken van de rijksoverheid worden verschoven naar de gemeenten. Dit ziet men bijvoorbeeld bij de jeugdzorg  en door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente als beslissend bestuursorgaan wordt voor de burger belangrijker.

Als deze trend zich doorzet, is het niet uitgesloten dat dit op termijn ook gevolgen heeft voor de positie van verenigingen van plaatselijk belang tegenover de gemeente. Hoe dit precies zal gaan is nog niet duidelijk. Het zou zo kunnen zijn dat de gemeente op haar beurt gaat proberen taken door te schuiven naar verenigingen van plaatselijk belang, die van oudsher door haar werden verricht. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij het beheer/onderhoud van openbaar groen.

Het is de komende tijd één van de taken van de Buurtschap na te denken over de vraag welk standpunt  zij gaat innemen indien deze kwestie zich aandient.

 

                                                                                                                      Nietap, maart 2014

 

 

 

De voorzitter,                                                                                               De secretaris,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR IN 2013/2014

 

  • Geerhardt Dijkhuis (66 jaar); voorzitter
  • Peter Wolters (55 jaar); secretaris
  • Jan Smit (66 jaar); penningmeester
  • Age Rozema (51 jaar); lid
  • Wijke Winter-Velting (49 jaar); vice-voorzitter
  • Rennie Tellinga (51 jaar); lid
  • Jannes Bouma (45 jaar); vice-penningmeester
Ga naar boven