Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering op donderdag 17 maart 2022.

Agenda 17 maart:

 

 1. Opening door de voorzitter Koos Strijker.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen afgelopen jaarvergadering.
 4. Jaarverslag 2021 van de secretaris door Petra Snip.
 5. Financieel jaarverslag 2021 door Koos Strijker.
 6. Verslag van de kascommissie: Mevrouw Marry Brink-Veerman en de heer André Blaauw.
 1. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie. Aftredend is mevrouw Marry Brink-Veerman.
 1. Begroting voor het jaar 2022.
 2. Vaststelling van de contributie voor 2023. Voorstel handhaving € 10,00.
 3. Vaststelling van de donateursbijdrage voor 2023 . Voorstel handhaving € 10,00.
 4. Presentatie van het programma 2022.
 5. Bestuursverkiezing. Volgens schema aftredend en herkiesbaar Linda Kant en Petra Snip. Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden voor 12 maart 2022.
 1. Stemming met betrekking tot wijziging van de statuten. Op de achterkant van deze pagina geven wij meer informatie over de voorgenomen wijziging.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

 

 

Ga naar boven