Neijoarsvesite 2021 Afgelast

Ook de Neijoarsvesite van 2021 moet helaas worden afgelast.

Het bestuur wenst u ondanks de diverse maatregelen, een prettige Kerstdagen en vooral een voorspoedig nieuwjaar.

 

Nieuws van het carbidcollege

Het traditionele carbidschieten in de Sonnema-Arena aan de Meerweg is verschoven naar 31 december 2021, aanvang 13.30 uur.
Het organiserende carbidcollege wil de verantwoordelijkheid voor de 1,5 meter niet dragen. Wij vinden dat prioriteit moet liggen bij de beperking van het aantal contacten om de Covid 19 te bestrijden.
Bovendien zijn de beperkende voorwaarden van de veiligheidsregio zodanig beperkend, dat van een gezellig samen zijn geen sprake kan zijn.

Het carbidcollege wenst iedereen mooie kerstdagen en een gezellige jaarwisseling naar een hopelijk Covid-vrij 2021.

Geert Wolters
locatiemanager

 

Uitslag Rabo ClubSupport bekend

De uitslag van de Rabo Club Support actie is bekend. We zijn geëindigd op plek 42 van de 300 deelnemers en dat vertegenwoordigd een mooi bedrag van € 1.240,75. 
Iedereen die op ons gestemd heeft, bedankt voor het stemmen en uiteraard dank aan de Rabobank! Hopelijk mogen we de volgende keer weer op uw stem rekenen.

Afronding alternatieve ALV

Door de corona-pandemie kon de algemene ledenvergadering van de Buurtschap Nietap-Terheijl die gehouden zou worden op 19 maart 2020, niet doorgaan.
Ook later in het jaar was er geen zicht op dat deze vergadering alsnog plaats kon vinden.

Omdat het bestuur toch graag verantwoording wilde afleggen over het jaar 2019 en enkele punten wilde regelen, zoals de bestuursverkiezing, werd besloten om een alternatieve algemene ledenvergadering te houden.
Door middel van een e-mail of een folder werden alle leden van de Buurtschap geïnformeerd over de volgen punten:

  • Het financieel overzicht over het jaar 2019.
  • De begroting voor het jaar 2020.
  • Het oordeel van de kascommissie, bestaande uit Anja de Vries en Max Winter, over het gevoerde financiële beleid over het jaar 2019. De commissie stelde voor het bestuur hiervoor decharge te verlenen. Aftredend lid van de commissie was Anja de Vries. Als opvolgend lid stelde het bestuur voor Mary Brink te benoemen.
  • De vaststelling van de contributie en de donateursbijdrage voor het jaar 2021. Het bestuur stelde voor beide te handhaven op € 10,-.
  • De notulen van de op 21 maart 2019 gehouden algemene ledenvergadering kon men inzien op www.nietap-terheijl.nl.
  • Het bestuur stelde voor het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019-2020 uit te stellen, en dit te combineren met het jaarverslag over het jaar 2020-2021.
  • Lex Groenewold en Peter Wolters waren de aftredende bestuursleden. Beiden waren herkiesbaar. Het bestuur stelde voor hen opnieuw te benoemen.

De e-mail is op 9 oktober verstuurd, en de folders zijn in de twee weken daarna verspreid.
Tot uiterlijk 1 november konden de leden bij het bestuur kritiek leveren op de gevolgde werkwijze. Tevens konden gedurende deze periode vragen en opmerkingen worden ingediend.

Binnen deze termijn is op de gevolgde werkwijze door de leden geen kritiek geleverd, en zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. Daarmee staan de door het bestuur voorgestelde besluiten nu vast.

Vereniging in het Zonnetje:

De Soos Nietap

Iedere eerste woensdagmiddag van de maand heeft De Soos een klaverjas- en sjoelmiddag voor zowel mannen als vrouwen in café De Waag te Nietap. We beginnen om 14.00 uur tot ongeveer 17.15 uur, maar men moet om organisatorische redenen om 13.45 uur aanwezig zijn. In de maanden mei t/m augustus houden we vakantie en we beginnen in september weer met een nieuw seizoen.

Lees meer...

Facebook Buurtschap

Stukje Historie

Paasvuur op Terheijl

Paasvuur

Een hoogtepunt voor de bevolking van Terheijl was ieder jaar ongetwijfeld het aansteken van de paasbult op tweede Paasdag! Dit is een traditie waar velen een goede herinnering aan hebben. De paasbultbouwers, grotendeels bestaande uit de jongere Terheijlster garde, getroostten zich tot zo'n twintig jaar geleden heel wat moeite om een respectabele bult uit de grond te stampen.

Ga naar boven